Regulaminy

Regulamin ośrodka

 1. Każda osoba przebywająca na terenie obiektu Park Bolmin mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem .
  Wejście na teren obiektu Park Bolmin jest jednoznaczne z jego akceptacją.

 2. Po zakupieniu biletu i wejściu na teren obiektu Park Bolmin, jego opuszczenie uznaje się za koniec korzystania z usług ośrodka.
  Ponowne wejście jest możliwe jedynie po zakupieniu nowego biletu wstępu.
  W uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach można otrzymać przepustkę umożliwiającą powrót na teren obiektu z zachowaniem ważności wcześniej kupionego biletu.

 3. Zasady korzystania z atrakcji określają regulaminy, informacje umieszczone przy poszczególnych atrakcjach, a także informacje przekazywane przez pracowników obsługi.
  Obsługa w uzasadnionych przypadkach ma prawo ze względów bezpieczeństwa przerwać korzystanie lub całkowicie odmówić korzystania z urządzenia, atrakcji danej osobie.

 4. Korzystanie ze wszelkich atrakcji na terenie obiektu Park Bolmin odbywa się tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe urazy powstałe podczas korzystania z obiektu lub atrakcji niezgodnie z ich przeznaczeniem, regulaminem i instrukcjami obsługi.

 5. Na terenie obiektu Park Bolmin obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia:
  – broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów mogących spowodować zagrożenie życia lub zdrowia innych osób przebywających na terenie ośrodka,

  – materiałów wybuchowych, materiałów łatwopalnych, wyrobów pirotechnicznych,
  – narkotyków i innych środków odurzających, substancji psychotropowych,
  – alkoholu zakupionego poza terenem obiektu,
  – napojów w szklanych butelkach i puszkach

 6. Pracownicy ochrony mają prawo do:
  – ujęcia osoby, która stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, do czasu przyjazdu patrolu Policji.
  – niewpuszczenia na teren obiektu osób, co do których posiada uzasadnione podejrzenia posiadania przedmiotów zabronionych w punkcie 6.
  – użycia środków przymusu bezpośredniego wobec osoby naruszającej w rażący sposób regulamin korzystania z obiektu Park Bolmin.
  – skonfiskowania przedmiotów zabronionych w przypadku złamania 5. punktu regulaminu.

 7. Kąpiel w zbiorniku wodnym jest zakazana. Osoby przebywające w zbiorniku wodnym robią to na własną odpowiedzialność.

 8. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na plażę oraz kąpanie ich w zbiorniku wodnym.

 9. Na terenie obiektu Park Bolmin obowiązuje zakaz bezwzględny zakaz grillowania oraz rozpalania ognisk bez zgody obsługi, zaśmiecania.

 10. Czynności powodujące jakiekolwiek zanieczyszczenie obiektu lub zbiornika wodnego są surowo zabronione pod groźbą kary pieniężnej.

 11. Obowiązuje całkowity zakaz połowu oraz kłusowania ryb na terenie obiektu Park Bolmin.

 12. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia należące do właściciela ośrodka ponoszą za to całkowitą odpowiedzialność materialną.

 13. Właściciel obiektu Park Bolmin nie zapewnia opieki nad dziećmi przebywającymi na terenie ośrodka. Dzieci poniżej 13 roku życia muszą znajdować się pod opieką osoby dorosłej.

 14. Właściciel obiektu Park Bolmin nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie ośrodka.

 15. Właściciel obiektu Park Bolmin zastrzega sobie prawo do braku zwrotów niewykorzystanych biletów.

 16. Osoby przebywające na terenie obiektu Park Bolmin przyjmują do wiadomości, iż cały ośrodek jest objęty systemem monitoringu ze względów bezpieczeństwa.

 17. Osoby przebywające na terenie obiektu Park Bolmin wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w materiałach promocyjnych ośrodka.

Regulamin basenu ze zjeżdżalniami

 1. Zakup biletu oraz wejście do basenu ze zjeżdżalniami jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Brak znajomości obowiązujących zasad nie zwalnia z ich przestrzegania oraz nie wyklucza od odpowiedzialności w przypadku jego naruszenia.

 2. Basen ze zjeżdżalniami czynny jest w sezonie w godzinach 10:00 – 19:00 przy sprzyjających do tego warunkach atmosferycznych. Korzystanie z niego możliwe jest posiadając specjalną opaskę wstępu.

 3. Atrakcja przeznaczona jest dla dzieci oraz młodzieży. Zabrania korzystania się z basenu przez osoby dorosłe. Wyjątkiem jest opiekun dziecka do lat 6 (jedna osoba na jedno dziecko), który może przebywać razem z dzieckiem w basenie bezpłatnie (dziecko musi posiadać ważny bilet), ale nie może korzystać ze znajdujących się tam zjeżdżalni dmuchanych.
 4. Nad bezpieczeństwem osób przebywających w basenie czuwa ratownik. Właściciel nie zapewnia opieki nad dziećmi korzystającymi z atrakcji.
 5. Osoby korzystające z atrakcji zobowiązane są do przestrzegania poleceń wydawanych przez ratownika lub pracowników obsługi obiektu.
 6. Każda osoba korzystająca z atrakcji robi to na własną odpowiedzialność. Odpowiedzialność właściciela za wynikłe urazy zostaje wyłączona.
 7. Właściciel nie odpowiada za zagubione lub uszkodzone (np. poprzez zalanie) rzeczy osobiste.
 8. W przypadku złego samopoczucia należy jak najszybciej zakończyć korzystanie z atrakcji i poinformować o tym pracowników obsługi lub ratownika.
 9. O zauważonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu atrakcji należy poinformować pracowników obsługi.
 10. Po stwierdzeniu opadania elementów dmuchanych zjeżdżalni, należy bezzwłocznie opuścić basen.
 11. Należy zjeżdżać ze zjeżdżalni tylko i wyłącznie na pośladkach lub plecach z nogami skierowanymi do przodu.
 12. Zabrania się skakania na zjeżdżalniach, spychania innych osób oraz wszystkich innych działań uważanych za niebezpieczne i utrudniające korzystanie z atrakcji innym osobom.
 13. Niewłaściwe zachowanie będzie skutkowało natychmiastowym usunięciem osoby z atrakcji.
 14. Za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania regulaminu atrakcji oraz regulaminu obiektu, odpowiedzialność za wyrządzone szkody przez dzieci odpowiadają materialnie ich opiekunowie prawni.
 15. Właściciel atrakcji zastrzega sobie prawo do braku zwrotu kosztów wykupionego biletu wstępu przy braku odpowiednich umiejętności do korzystania z atrakcji, bądź nagłych i nieprzewidzianych przypadków niezależnych od udostępniającego atrakcję (np. nagła zmiana pogody).
 16. Atrakcje mogą zostać wyłączone w każdej chwili, jeżeli istnieje zagrożenie bezpieczeństwa dla osób korzystających (np. przez nagłe załamanie pogody).

Regulamin wypożyczalni sprzętu wodnego

 1. Wypożyczanie sprzętu wodnego odbywa się zgodnie z aktualnym cennikiem i niniejszym regulaminem.
 2. Osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osobom niepełnoletnim sprzęt nie będzie wypożyczany.
 3. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzony mu sprzęt, za zdrowie i życie własne oraz innych osób z niego korzystających .
 4. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których Wypożyczający musi używać zgodnie z przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 5. Na jednostce musi się znajdować tyle kamizelek asekuracyjnych lub ratunkowych, ile osób się na niej znajduje. 
 6. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie nienaruszonym, umożliwiającym jego ponowne wypożyczenie.
 7. Za zniszczenie, zgubienie, kradzież sprzętu Wypożyczający zobowiązuje się zwrócić jego równowartość w wysokości 100% jego rynkowej ceny w chwili ujawnienia tego zdarzenia.
 8. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu do tego przeznaczonym, czyli przy pomoście.
 9. Każde opóźnienie w planowanym zwrocie sprzętu skutkuje naliczeniem opłaty za wypożyczenie w wysokości 1 zł/min za przekroczony czas korzystania ze sprzętu.
 10. Osoby nieletnie mogą korzystać ze sprzętu sportowego tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za ich zachowanie, bezpieczeństwo oraz ewentualne szkody.
 11. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci osób korzystających z wypożyczonego sprzętu sportowego.
 12. Zachowanie na wodzie:
  – nie wolno spożywać alkoholu oraz innych środków odurzających,
  – podczas pływania zachowujemy się kulturalnie, siedzimy tylko i wyłącznie na miejscach do tego przeznaczonych,
  – zabrania się skakania do wody,
  – zabrania się wyrzucania śmieci do zbiornika wodnego,
  – należy się stosować do poleceń obsługi wypożyczalni i innych instytucji lub służb do tego upoważnionych,
  – obowiązkowo używamy kamizelek asekuracyjnych lub ratunkowych,
 13. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do niezwłocznego zakończenia korzystania z wypożyczonego sprzętu niezależnie od opłaconego czasu jego wypożyczenia, bez prawa zwrotu uiszczonej należności za jego wypożyczenie.