Regulamin

REGULAMIN OŚRODKA

 1. Każda osoba przebywająca na terenie obiektu Park Bolmin mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem .
  Wejście na teren obiektu Park Bolmin jest jednoznaczne z jego akceptacją.

 2. Po zakupieniu biletu i wejściu na teren obiektu Park Bolmin, jego opuszczenie uznaje się za koniec korzystania z usług ośrodka.
  Ponowne wejście jest możliwe jedynie po zakupieniu nowego biletu wstępu.
  W uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach można otrzymać przepustkę umożliwiającą powrót na teren obiektu z zachowaniem ważności wcześniej kupionego biletu.

  Zabrania się przekazywania biletów wstępu na obiekt, biletów wstępu na atrakcje, biletów wstępu na imprezy muzyczne osobom trzecim.

 3. Zasady korzystania z atrakcji określają regulaminy, informacje umieszczone przy poszczególnych atrakcjach, a także informacje przekazywane przez pracowników obsługi.
  Obsługa w uzasadnionych przypadkach ma prawo ze względów bezpieczeństwa przerwać korzystanie lub całkowicie odmówić korzystania z urządzenia, atrakcji danej osobie.

 4. Korzystanie ze wszelkich atrakcji na terenie obiektu Park Bolmin odbywa się tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe urazy powstałe podczas korzystania z obiektu lub atrakcji niezgodnie z ich przeznaczeniem, regulaminem i instrukcjami obsługi.

 5. Na terenie obiektu Park Bolmin obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia:
  – broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów mogących spowodować zagrożenie życia lub zdrowia innych osób przebywających na terenie ośrodka,

  – materiałów wybuchowych, materiałów łatwopalnych, wyrobów pirotechnicznych,
  – narkotyków i innych środków odurzających, substancji psychotropowych,
  – alkoholu zakupionego poza terenem obiektu,
  – napoi w szklanych butelkach lub puszkach,
  – własnego jedzenia, wyjątkiem są małe przekąski jak np. batoniki, owoce.

 6. Pracownicy ochrony mają prawo do:
  – ujęcia osoby, która stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, do czasu przyjazdu patrolu Policji.
  – niewpuszczenia na teren obiektu osób, co do których posiada uzasadnione podejrzenia posiadania przedmiotów zabronionych w punkcie 6.
  – użycie środków przymusu bezpośredniego wobec osoby naruszającej w rażący sposób regulamin korzystania z obiektu Park Bolmin.

 7. Kąpiel w zbiorniku wodnym jest zakazana. Osoby przebywające w zbiorniku wodnym robią to na własną odpowiedzialność.

 8. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na plażę oraz kąpanie ich w zbiorniku wodnym.

 9. Na terenie obiektu Park Bolmin obowiązuje zakaz bezwzględny zakaz grillowania oraz rozpalania ognisk bez zgody obsługi, zaśmiecania, jeżdżenia jakimikolwiek pojazdami mechanicznymi lub elektrycznymi (wyłączając pojazdy z wypożyczalni ośrodka).

 10. Czynności powodujące jakiekolwiek zanieczyszczenie obiektu lub zbiornika wodnego są surowo zabronione pod groźbą kary pieniężnej.

 11. Obowiązuje całkowity zakaz połowu oraz kłusowania ryb na terenie obiektu Park Bolmin.

 12. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia należące do właściciela ośrodka ponoszą za to całkowitą odpowiedzialność materialną.

 13. Właściciel obiektu Park Bolmin nie zapewnia opieki nad dziećmi przebywającymi na terenie ośrodka. Dzieci poniżej 13 roku życia muszą znajdować się pod opieką osoby dorosłej.

 14. Właściciel obiektu Park Bolmin nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie ośrodka.

 15. Właściciel obiektu Park Bolmin zastrzega sobie prawo do braku zwrotów niewykorzystanych biletów.

 16. Osoby przebywające na terenie obiektu Park Bolmin przyjmują do wiadomości, iż cały ośrodek jest objęty systemem monitoringu ze względów bezpieczeństwa.

 17. Osoby przebywające na terenie obiektu Park Bolmin wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w materiałach promocyjnych ośrodka.